Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 226
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2024 39 Privind stabilirea salariilor de baz? a func?ionarilor publici ?i personalului contractual al Prim?riei comunei Bl?nde?ti conform prevederilor art. 11 a Legii – cadru nr. 153/2017 20/06/2024
2024 38 Privind aprobarea Organigramei ?i a Statului de func?ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bl?nde?ti 20/06/2024
2024 35 Privind rectificarea Bugetului de Venituri ?i Cheltuieli al comunei Bl?nde?ti pe anul 2024 29/05/2024
2024 33 Privind rectificarea Bugetului de Venituri ?i Cheltuieli al comunei Bl?nde?ti pe anul 2024 30/04/2024
2024 32 Privind alegerea pre?edintelui de ?edin?? al Consiliului Local al comunei Bl?nde?ti, jude?ul Boto?ani, 30/04/2024
2024 36 Privind aprobarea conturilor anuale de execu?ie a Bugetului de Venituri ?i Cheltuieli al comunei Bl?nde?ti pentru anul 2023 29/04/2024
2024 27 Privind asigurarea, amenajarea spa?iului pentru colectarea deșeurilor/reziduurilor provenite din activit?țile de construcții și demol?ri ?i a celor rezultate de la lucr?ri pentru care nu este necesar? emiterea unei autoriza?ii de construir?/demolare de pe raza administrativ? a comunei Bl?nde?ti, județul Botoșani 22/04/2024
2024 28 Privind ȋnfiin?area unui centru conform prevederilor OUG nr. 5/2015 pentru locuitorii comunei Bl?nde?ti județul Botoșani pentru depozitarea provizorie a de?eurilor de echipamente electrice ?i electronice f?r? plat? 22/04/2024
2024 29 Privind aprobarea index?rii impozitelor și taxelor locale 22/04/2024
2024 30 Privind completarea Anexei Hot?r?rii nr. 09 din 29.01.2024 pentru stabilirea salariilor de baz? a func?ionarilor publici ?i personalului contractual al Prim?riei comunei Bl?nde?ti conform prevederilor art. 11 a Legii – cadru nr. 153/2017 22/04/2024
2024 26 Privind alegerea pre?edintelui de ?edin?? al Consiliului Local al comunei Bl?nde?ti, jude?ul Boto?ani, 22/04/2024
2024 20 Privind aprobarea Organigramei ?i a Statului de func?ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bl?nde?ti 27/03/2024
2024 21 Privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea condi?iilor ȋn care se realizeaz? accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea public? sau privat? a comunei Bl?nde?ti, ?n vederea construirii, instal?rii, ?ntreținerii, ?nlocuirii sau mut?rii rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructur? fizic? necesare susținerii acestora 27/03/2024
2024 22 Privind accesul pentru instalarea pe raza UAT Comuna Bl?nde?ti a unui traseu de fibr? optic?, traseu subteran, apar?in?nd ORANGE ROMANIA S.A 27/03/2024
2024 23 Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Bl?nde?ti ?n A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ ?n vederea aprob?rii tarifului și Actul adițional nr. ____ la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare ?i transport a de?eurilor municipale solide ?n jude?ul Boto?ani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017, exclusiv Municipiul Botosani, Comuna Mihai Eminescu, Comuna Curtești, Comuna R?chiți, Comuna St?uceni și Comuna Sulița 27/03/2024
2024 25 Privind aprobarea Regulamentului de implementare si eliberare a formatului unic al modelului card-legitima?ie de parcare pentru persoanele cu handicap 27/03/2024
2024 24 Privind aprobarea situațiilor deosebite pentru care se acord? ajutoare de urgenț? conform Legii nr. 196/2016, precum și a metodologiei de acordare 27/03/2024
2024 12 Privind ?nchirierea unui teren ?n suprafaț? de 2285 mp, aflat ?n domeniul public al comunei Bl?nde?ti, Județul Boto?ani. 21/02/2024
2024 13 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Blȃndești care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Blȃndești, județul Botoșani 21/02/2024
2024 14 Privind aprobarea actualiz?rii Planului de analiz? ?i acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Bl?nde?ti 21/02/2024
1
2
3
4
5
6
7
Inainte