Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 214
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2024 20 Privind aprobarea Organigramei ?i a Statului de func?ii al aparatului de specialitate al primarului comunei Bl?nde?ti 27/03/2024
2024 21 Privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea condi?iilor ȋn care se realizeaz? accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea public? sau privat? a comunei Bl?nde?ti, ?n vederea construirii, instal?rii, ?ntreținerii, ?nlocuirii sau mut?rii rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructur? fizic? necesare susținerii acestora 27/03/2024
2024 22 Privind accesul pentru instalarea pe raza UAT Comuna Bl?nde?ti a unui traseu de fibr? optic?, traseu subteran, apar?in?nd ORANGE ROMANIA S.A 27/03/2024
2024 23 Privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Bl?nde?ti ?n A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ ?n vederea aprob?rii tarifului și Actul adițional nr. ____ la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare ?i transport a de?eurilor municipale solide ?n jude?ul Boto?ani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017, exclusiv Municipiul Botosani, Comuna Mihai Eminescu, Comuna Curtești, Comuna R?chiți, Comuna St?uceni și Comuna Sulița 27/03/2024
2024 25 Privind aprobarea Regulamentului de implementare si eliberare a formatului unic al modelului card-legitima?ie de parcare pentru persoanele cu handicap 27/03/2024
2024 24 Privind aprobarea situațiilor deosebite pentru care se acord? ajutoare de urgenț? conform Legii nr. 196/2016, precum și a metodologiei de acordare 27/03/2024
2024 12 Privind ?nchirierea unui teren ?n suprafaț? de 2285 mp, aflat ?n domeniul public al comunei Bl?nde?ti, Județul Boto?ani. 21/02/2024
2024 13 Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Blȃndești care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Blȃndești, județul Botoșani 21/02/2024
2024 14 Privind aprobarea actualiz?rii Planului de analiz? ?i acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Bl?nde?ti 21/02/2024
2024 15 Privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea privat? a comunei Blȃndești, cu num?r cadastral 51702; 21/02/2024
2024 11 Privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al comunei Blândeºti pentru anul 2024 06/02/2024
2024 7 Privind aprobarea planului de acþiuni/lucrãri de interes local ce vor fi prestate de persoanele care au de efectuat muncã ȋn folosul comunitãþii 29/01/2024
2024 8 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfãºuratã de asistenþii personali ai persoanelor cu handicap grav ȋn anul 2023 sem. II angajaþi ai Primãriei comunei Blândeºti, judeþul Botoºani” 29/01/2024
2024 9 Privind stabilirea salariilor de bazã a funcþionarilor publici ºi personalului contractual al Primãriei comunei Blândeºti conform prevederilor art. 11 a Legii – cadru nr. 153/2017 29/01/2024
2024 6 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 și stabilirea mãsurilor pentru eficientizarea acestei activitãți 29/01/2024
2024 5 Privind alegerea preºedintelui de ºedinþã al Consiliului Local al comunei Blândeºti, judeþul Botoºani, 29/01/2024
2024 10 Privind alegerea preºedintelui de ºedinþã al Consiliului Local al comunei Blândeºti, judeþul Botoºani; 29/01/2024
2024 24 Privind aprobarea situațiilor deosebite pentru care se acord? ajutoare de urgenț? conform Legii nr. 196/2016, precum și a metodologiei de acordare 27/01/2024
2024 4 Privind acordarea din bugetul local al comunei Blȃndești a unui premiu doamnei Adela Creþu care împlineºte vârsta de 100 de ani. 12/01/2024
2024 1 Privind alegerea preºedintelui de ºedinþã al Consiliului Local al comunei Blândeºti, judeþul Botoºani, 12/01/2024
1
2
3
4
5
6
7
Inainte