Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-20 din total: 126
1
2
3
4
5
6
7
Inainte

Nr.Nume FisierAn

29 Privind completarea Anexei Hot?r?rii nr. 09 din 29.01.2024 pentru stabilirea salariilor de baz? a func?ionarilor publici ?i personalului contractual al Prim?riei comunei Bl?nde?ti conform prevederilor art. 11 a Legii – cadru nr. 153/2017 2024
52 Privind rectificarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al comunei Blândeºti pe anul 2021 2021
49 Privind aprobarea traseului cu stațiile de ȋmbarcare și debarcare pentru elevii transportați cu microbuzul școlar al ªcolii Gimnaziale nr. 1 Blândeºti; 2021
50 Privind desemnarea unui reprezentant ȋn Comisia de evaluare și asigurare a calitãții, respectiv Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminãrii ȋn mediul școlar 2021
51 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitãții administrativ – teritoriale Blȃndești în Adunarea Generalã a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
48 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitãții administrativ – teritoriale Blȃndești în Adunarea Generalã a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 2021
55 Privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silitã ocazionate de tipãrirea și comunicarea prin poștã a documentelor de executare silitã 2021
54 Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022 2021
1 Privind modificarea art. 2 al Hotãrȃrii nr. 57 din 16.12.2021 a Consiliului Local al comunei Blȃndești Consiliul Local Blandesti, judeþul Botoºani, întrunit în ºedinþa din data; 2022
44 Privind modificarea amplasamentelor rampelor de gunoi aferente Serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în Județul Botoșani – zona 4 Botoșani, amplasate pe drumul strategic care trave 2021
41 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândeºti în componenþa Consiliului de Administraþie al ªcolii Gimnaziale nr. 1 Blândeºti; 2021
40 HOTÃRÂRE Nr. 40 din 24.08.2021 Privind menținerea destinației obiectivului de investiții „Construire grupuri sanitare ȋn interior pentru corpurile A și B ale Școlii Gimnaziale nr. 1 Blȃndești” 2021
57 Privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitriti din surse agricole la nivelul comunei Blandesti,judetul Botosani 2022
39 HOTÃRÂRE Nr. 39 din 24.08.2021 privind predarea cãtre Ministerul Dezvoltãrii Lucrãrilor Publice și Administrației prin Compania Naționalã de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea suprafe&# 2021
81 HOTÃRÂRE Privind organizarea unui proiect sportiv-educativ „Cupa Prieteniei – Tenis de masã” cu participarea copiilor din localitãtile comunei Blândeºti . 2017
55 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândeºti pe anul 2017 2017
45 Privind rectificarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al comunei Blândeºti pe anul 2021 2021
43 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Blȃndești în Adunarea Generalã a Asociaților A.D.I „AQUA Botoºani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Interc 2021
38 HOTÃRÂRE Nr. 38 din 24.08.2021 privind predarea cãtre Ministerul Dezvoltãrii Lucrãrilor Publice și Administrației prin Compania Naționalã de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condi5 2021
42 Privind asocierea comunei Blȃndești cu comunele Adãșeni și Roma, în vederea aderãrii acestora la Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „AQUA Botoșani” 2021

1
2
3
4
5
6
7
Inainte