Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

- Proiect buget de venituri si cheltuieli al comunei Blandesti pe anul 2023 Detalii

Anunþ de intentie - Achiziþie directa privind atribuirea contractului de servicii de Înregistrare Sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara-UA T Comuna Blandesti

MANUAL DE BUNE PRACTICI  PENTRU PROMOVAREA ABORDÃRII PRO-ACTIVE A PRINCIPIILOR GUVERNÃRII TRANSPARENTE, DESCHISE ȘI PARTICIPATIVE

Guvernare transparentã, deschisã și participativã - standardizare, armonizare, dialog îmbunãtãțit
                                                    
- Ghidul explicativ pentru elaborarea și implementarea unitarã a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparentei decizionale - Aici 

- Anunt si Caiet de sarcini privind atribuirea contractului de servicii prin Achizitie directa pentru ,,Servicii de intocmire studii topografice (ST),in vederea completarii documentatiei necesare emiterii de Titluri de proprietate”

- UAT-Comuna Blandesti in calitate de autoritate contractanta, intenþioneazã sa achiziþioneze direct conform art.43 din HG 395/2016 din catalogul electronic e.licitatie.ro: "Achizitie pachet materiale de construcþii" - Anunt si Caiet de sarcini

- Programul anual al achiziþiilor publice pentru anul 2018 - postat 23.02.2018

- Strategia anualã a achiziþiilor publice pentru anul 2018 - postat 23.02.2018

- Anunþ privind atribuirea contractului de servicii prin achiziþie directã pentru „Servicii de contabilitate pentru Primãria Comunei Blândeºti judeþul Botoºani" Detalii

- Strategia ºi Planul anual al achiziþiilor publice pentru anul 2017 Detalii

- Se supune dezbaterii publice „Strategia de dezvoltare a comunei Blândeºti  pentru perioada 2017 –2023”. Aceastã dezbatere va avea loc în sala de ºedinþe a Primãriei comunei Blândeºti în data de 12.09.2017 ora 12.00 . Detalii

- OPERATORII ECONOMICI CE DESFêOARà ACTIVITÃÞI COMERCIALE, DE PRESTÃRI SERVICII ªI DE ALIMENTAÞIE PUBLICà AU OBLIGAÞIA DEPUNERII DOCUMENTAÞIILOR ÎN VEDEREA OBÞINERII AVIZULUI PROGRAM DE FUNCÞIONARE, RESPECTIV A AUTORIZAÞIEI DE FUNCÞIONARE PENTRU DESFêURAREA ACTIVITÃÞII DE ALIMENTAÞIE PUBLICÃ.

- Anunþ colectiv - In temenii art.47alin.(5) lit.b)si ale alin.(6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscala cu modificãrile si completãrile ulterioare comunicãm ca au fost emise acte administrative fiscale /acte de executare pentru urmãtorii contribuabili din lista anexa: DETALII
Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una din modalitãþile de comunicare prevãzute la ari.17 alin.(2)si (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ,cu modificãrile si completãrile ulterioare ,subsemnata Vasilica Emilia,referent in cadrul compartimentului impozite si taxe locale ,am procedat, in conformitate cu dispoziþiile art. 47 alin. (4) din Legea nr.207/2015,cu modificãrile si completãrile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

Strategia de dezvoltare a comunei Blândești 2017-2023 : prima parte, partea a-doua, partea a-treia, partea a-patra


Comuna Blandesti, se afla la aproximativ 18 km. de municipiul Botosani, situata pe D.J. Botosani – Sulita – Lunca. Pana in anul 1969 a functionat independent, fiind comuna, avand in componenta sa cinci sate: Blandesti, Cerchejeni, Soldanesti, Talpa si Siliscani. Dupa 1969, aceasta s-a desfiintat, fiind preluata de catre comuna Sulita. In 2004, pe data de 7 aprilie, s-a infiintat din nou Comuna Blandesti, in urma unui referendum, decizia fiind publicata in M.O. nr. 310, avand in componenta sa trei sate: Blandesti, Cerchejeni si Soldanesti. Principala ocupatie a locuitorilor comunei este agricultura si cresterea animalelor.