Proiecte ale Consiliului Local Blândeşti
Afisari | 1-20 din total: 49
1
2
3
Inainte

Nr.Nume FisierAn

53 Privind modificarea și completarea art. 1 a Hotărârii nr. 18 din 13.03.2017 a Consiliului Local Blandești 2017
33 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 2018
35 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Blȃndești, comuna Blândești și alte investiții de interes local pentru comuna Blândești 2018
36 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor pentru întocmirea documentației pentru obiectivul: „Reabilitare și eficientizare partială sistem de iluminat stradal ȋn comuna Blȃndești” 2018
37 Privind aprobarea racordării forajelor de mare adȃncime construite pe raza comunei Blȃndești la rețeaua electrică 2018
41 Privind achiziția unui imobil(teren) și construcțiile C1 – 60 mp. și C2 - 48 mp. în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Blândești, comuna Blândești și alte investiții de interes local pentru comuna B 2018
40 Privind aprobarea Contului anual de execuție al Bugetului comunei Blândești pentru anul 2017, 2018
43 Privind însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Blândești, județul Botoșani 2018
44 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 sem I angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 2018
45 Privind acceptarea ofertei de donație făcută de dl. Binghiac Petru 2018
48 Cu privire la aprobarea transferului ȋn afara bilanțului a persoanelor fizice aflate ȋn imposibilitate de plată(insolvabili) 2018
32 Privind utilizarea excedentului Bugetuluide Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2018 2018
31 Pentru aprobarea documentației privind închirierea terenului în suprafața de 92,84 ha – pajiște comunală aparținând domeniului privat al comunei Blândești, a reprezentanților Consiliului Local Blândești în comisia de evaluare a cererilor și co 2018
52 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești la evaluarea de etapă în cadrul evaluării activității manageriale a directorului Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești, comuna Blândești 2017
51 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Blândești în componența Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Blândești 2017
50 Privind întocmirea și depunerea unui proiect de achizitie cu Fonduri Europene a unui buldoexcavator dotat cu diverse utilaje” în cadrul sesiunii M04/6B deschis de Asociația „Grupul de Acțiune Locală - Valea Siretului de Sus” 2017
49 Privind rectificarea Bugetului Local al comunei Blândești pe anul 2017 2017
14 Privind aprobarea documentației tehnice in vederea construirii a 3(trei) foraje de mare adâncime în comuna Blândești, județul Botoșani 2018
15 Privind acordul de principiu pentru achiziția unui imobil(teren) în vederea executării construirii unui foraj de mare adâncime în sat Cerchejeni, comuna Blândești 2018
13 privind însușirea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Blândești, județul Botoșani; 2018

1
2
3
Inainte