Blândeşti - Registru pentru evidenta hotararilor consiliului local

REGISTRUL
pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Blȃndești pe anul 2021

Nr. de ordine

Data adoptării

Data intrării în vigoare

Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local

Funcția, prenumele și numele inițiatorului

Evenimente ulterioare adoptării

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

1

28.01.2021

 

Hotărâre privind avizarea rețelei școlare 2021-2022

 Primar Stelian Maxim

 

2

28.01.2021

 

Hotărâre privind  pentru participarea Comunei Blȃndești la Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale

 Primar Stelian Maxim

 

3

28.01.2021

 

Hotărâre privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2020 sem II

 Primar Stelian Maxim

 

4

28.01.2021

 

Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate in anul 2021 de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat munca in folosul comunității

 Primar Stelian Maxim

 

5

28.01.2021

 

Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Blandesti care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Blȃndești, județul Botoșani

 Primar Stelian Maxim

 

6

28.01.2021

 

Hotărâre privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

 Primar Stelian Maxim

 

7

28.01.2021

 

Hotărâre privind alegere presedinte de sedinta pentru 3 luni

Viceprimar Mihaela Băghiceanu

 

8

11.02.2021

 

Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ilaș Teodora ȋn vederea internării ȋntr-un centru de ȋngrijire și asistență socială

Viceprimar Mihaela Băghiceanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Registrele pe fiecare an se țin în format electronic.
2 În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec toate aceste evenimente, menționându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum și numărul și anul hotărârii consiliului local care afectează actul administrativ în cauză.