Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Nume
          Comuna Blândeºti se aflã asezatã în jumãtatea sudicã a judeþului Botoºani, de o parte ºi alta a D.J. 297 Botoºani - Suliþa, în bayinul hidrografic al pârâului Burla.
          Relieful are un aspect colinar, specific câmpiei Jijia - Bahlui, repreyentat printr+o succesiune de dealuri ºi vãi. De la vest spre est se succed dl.Gogeasca, dl. Viei, dl. Schimbãturii, dl. Rediu-Roºu, dl. Humãriei, dl. Pârloaga, dl. Macovei, dl. Ciocãneºti ºi dl. Cantonului , cu atitudini cuprinse între 200-220 metri.

          Reþeaua hidrograficã este tributarã pârâului Burla, afluent al Sitnei. Lacurile existente : iazul Cherchejeni de 38 ha, amenajat în anul 1972, cu adâncime între 3-12 m; iazul Dracºani ce însumeazã 486 ha, cu o lungime de 8 km. de la stãvilar pânã în sudul satului Bãluºenii Noi, cu o adâncime medie de 2,7 m.
          Distanþa din centrul de comunã, pânã la municipiul Botoºani este de 16 km.;de târgul Suliþa de 8 km.; de satul Cherchejeni de 4 km.
          Comuna Blândeºti este formatã din sate : Blãndeºti, Cherchejeni, ªoldãneºti, fãcând parte din comunele reorganizate dupã anul 2004,