Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-20 din total: 240
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 26 Privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Blȃndești în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 30/04/2020
2020 27 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale 30/04/2020
2020 29 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 30/04/2020
2020 25 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Blândești 29/04/2020
2020 28 Privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Blândești pe anul 2020 29/04/2020
2020 24 Privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Blandesti – mandat 2016 - 2020; 26/03/2020
2020 23 Cu privire la întreținerea unor drumuri 26/03/2020
2020 21 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani, 13/03/2020
2020 22 Privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local 13/03/2020
2020 14 Privind promovarea obiectivului de investiții „Construire Cămin Cultural, sat Blândești, comuna Blândești, Județul Botoșani 28/02/2020
2020 15 Privind aprobarea ȋnceperii demersurilor ȋn vederea actualizării Nomenclatorului stradal pentru satele componente ale comunei Blândești; județul Botoșani 28/02/2020
2020 16 Privind aprobarea documentatiei Caiet de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Blândesti; 28/02/2020
2020 18 Pentru aprobarea documentației privind închirierea terenului în suprafața 7,59 ha. – pajiște comunală aparținând domeniului privat al comunei Blândești, a reprezentanților Consiliului Local Blândești în comisia de evaluare a cererilor și comisia de soluționare a contestațiilor 28/02/2020
2020 19 Privind implementarea proiectului ”EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BLANDESTI, JUDETUL BOTOSANI 28/02/2020
2020 20 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public in comuna Blândești, judetul Botosani” 28/02/2020
2020 17 Privind stabilirea disponibilului de pajiste comunala situată în satele Blandesti, Cerchejeni, aparținând domeniului privat al comunei Blandesti ce poate face obiectul 28/02/2020
2020 3 Privind prelungirea termenuluii de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Blândesti, județul Botoșani; 29/01/2020
2020 4 Privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 29/01/2020
2020 5 Privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019 sem II angajați ai Primariei comunei Blândești “, județul Botoșani 29/01/2020
2020 6 Privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local ce vor fi prestate in anul 2020 de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001, cu modificările și completările ulterioare și a persoanelor care au de efectuat munca in folosul comunității 29/01/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte